Με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ολοκληρωμένη προστασία και περιβαλλοντική ανάδειξη του Υμηττού. Και αυτό προκειμένου να αποκατασταθούν ασάφειες, ελαστικές ερμηνείες και επεκτάσεις των διαφόρων χρήσεων γης και των ορίων. Προκειμένου να παρεμποδισθεί η αυθαίρετη χωροθέτηση και κυρίως η αυθαίρετη επέκταση χρήσεων.
Στους συνοδευτικούς χάρτες εξάλλου των ΠΔ προστασίας του Υμηττού (τόσο του 1978 όσο και του ακυρωθέντος 2011) τόσο τα εξωτερικά όρια του συνόλου της έκτασης όσο και τα εσωτερικά όρια των επιμέρους ζωνών χαρακτηρίζονται από έλλειψη ακρίβειας και ασάφειες με αρνητικές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις.
Ο προτεινόμενος «οδικός» χάρτης προστασίας του Υμηττού έχει λάβει υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια και στοχεύει στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές και την ποιότητα ζωής. Περιλαμβάνει επίσης την οριοθέτηση υφιστάμενων οικισμών με στόχο τη ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης, την αναγνώριση της υφιστάμενης οικιστικής χρήσης και την αποτροπή της επέκτασης του. Είναι προφανές ότι δεν καταλαμβάνονται εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και δεν συμπεριλαμβάνονται οικότοποι προστασίας του δικτύου Natura.
(Σημεία από την τοποθέτησή μου επί της γνωμοδότησης επί της “Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού” κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 10.2.2021)
#neaarxiattiki #GiorgosPatoulis
#Περιφερειακή_Ενότητα_Νοτίου_Τομέα_Αθηνών
#DimitraNanou #stanotia