Περιφέρεια Αττικής

Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως Προϋπολογισμού και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (Συνεδρίαση 22.12.2021)

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 που τίθεται προς ψήφιση αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής, είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που προηγήθηκαν και παρακολουθεί τις πολιτικές αυτές, ενώ παράλληλα